ممنوعیت استفاده از کالای خارجی تضمین کننده پیشرفت اقتصادی است