عابدینی: مبلغ پرداختی اسپانسر سازمان لیگ 1.5 برابر بیشتر از اسپانسر قبلی است