دستیار ارشد سابق اوباما: اعتقاد به توافق بهتر با ایران،‌ موضوعی آرمانی و خیالی است