توجه به محرومیت ها و نیازهای مردم باید در اولویت قرار گیرد