اظهار نظر خلاف واقع برخی افراد درباره اختیارات نهاد رهبری باعث فرافکنی و تشویش اذهان عمومی می شود