ورزشکار فارسی به اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان دعوت شد