گزارش رییس دانشگاه علمی و کاربردی به اعضای کمیسیون صنایع مجلس