همکاری‌های فناوری تهران و پکن همراه با گسترش روابط تجاری