از جزئیات حادثه تروریستی حمیدیه تا برخورد با دور دور کردن خودروهای لوکس+فیلم