تشکیل هیات سه نفری برای حل اختلاف شرکت ایران نوین و سازمان لیگ