بازدید معاون اول رییس جمهور از مجتمع تولید اورانیوم شهید رضایی نژاد