برگزاری دومین نمایشگاه توانمندسازی زنان در توسعه پایدار