ضرورت نوسازی بیمارستان‌‌های فرسوده و انتقال مراکز درمانی به نقاط شرقی و جنوبی پایتخت