وزیر خارجه عربستان: در نشست کمپ‌‌دیوید درباره دخالت ایران در منطقه گفتگو می‌کنیم