فرهادی: دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاهی کار آفرین است