حوادث غیرمترقبه در استان اردبیل بیش از 12 هزار میلیارد ریال