مناظره جبرائیلی و ناصری پیرامون مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌شود