صالحی: خدا را شکر رو به بهبودی هستم و خطر رفع شده است