تیم شهید زین الدین قم بدون حامی مالی قهرمان کاراته کشور شد