اولین نمایشگاه عکس مصدومان شیمیایی سردشت در مجلس برگزار می‌شود