تشریح وضعیت روند بهبود دکتر صالحی/ شایعات در خصوص قصور تیم پزشکی کذب است