شهین نظری به عنوان نایب رئیس فدراسیون ووشو منصوب شد