هیچ مکتب و آیینی به اندازه اسلام بر پایه علم، عقل و تفکر بنا نشده است