انجام دور اول مذاکرات این هفته در وین/پنجشنبه گفتگوهای دوجانبه با آمریکا و چین