عیادت رئیس فرهنگستان علوم از رئیس سازمان انرژی اتمی