انتقاد از بی توجهی برخی مسئولان تا ضرورت حل مشکلات خبرنگاران