۲۱ طرح عمرانی برای توسعه زیرساخت های فرهنگی کردستان اجرا شد