هیچ نهادی غیر از ارشاد حق جمع‌آوری کتاب‌ها را ندارد