وزیر علوم: توجه به بازار بزرگ انرژی الکتریکی کشور ضروری است