نوری‌همدانی: در برابر اعدام شیخ نمر ساکت نخواهیم نشست