قزوین، پایلوت توسعه کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم در کشور