وضعیت دشت میناب بحرانی است/ برداشت بی‌رویه آب متوقف شود