کارخانه «چای توکلی» سوخت/ ابهام درباره آینده شغلی ۲۰ کارگر