آغاز عمليات ژئوفيزيک هوايي براي شناسايي ذخاير معدني قم