ورود اساتید به مقوله پژوهش انقلاب علمی به پا می کند