فوت 27 نفر با اصابت سلاح سرد در سال گذشته در استان سيستان و بلوچستان