با وجود رشد صنعت و تکنولوژی کتاب جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده است