پاکسازی دو منطقه در استان «الحسکه»/ وقوع انفجار در حمص