انتخاب هیات سه نفره برای حل اختلافات سازمان لیگ و شرکت ایران نوین