مسائل و مشکلات بازنشستگان فرهنگی همدان پیگیری می شود