جبرائیلی: هدف آمریکا از مذاکرات اعلام تسلیم ایران به همه دنیا است