تب مالت رو به افزایش است/ لبنیات پاستوریزه استفاده کنید