تشکیل هیات سه نفره برای حل اختلاف سازمان لیگ با حامی مالی