وزیر جهاد کشاورزی در خصوص شیوع آفت زنجره در کرمان پاسخگو باشد