پرداخت بلاعوض 30 درصد قیمت فن آوری های نوین کشاورزی از سوی دولت