تصمیم پیوستن ایران به کنوانسیون «برن» با مسئولان ارشد نظام است