عظمت و قدرت نظام اسلامی را باید بیرون از کشور جست و جو کرد