رایزنی پوروشنکو و بان کی مون برای ایجاد دفتر سازمان ...