گردش در تاریخی۱۲هزار ساله/از صورت زغالی «میرملاس» تا «شیرز» فریبا