حسنی‌خو: بازیکنان تیم پایتخت با وجود شکست سنگین در زمین راه می‌رفتند